0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR podľa nariadenia článku 13

 


Názov prevádzkovateľa:    STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r. o.


IČO:    46 484 655


Ulica a číslo:    Kratinova 71


Obec a PSČ:    Martin, 036 08


Štát:    Slovenská republika


Telefónne číslo:    0903 504 330


Účel spracúvania osobných údajov:    spracovanie kúpno – predajných zmlúv, uzatváranie obchodov, komunikácia so zákazníkmi, dodanie tovaru, plnenie zmlúv

                                            

Zákonnosť spracúvania:     Článok 6 ods. 1 písm. a) až f) GDPR

 

Príjemcovia osobných údajov:    Daňový úrad

Sprostredkovateľ:    Účtovníctvo MP, s.r.o. v zastúpení Mgr. Miriam Balková

Sprostredkovateľ:    SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM (v prípade využitia služby kuriérom)


Doba uchovávania:    Počas trvania obchodného vzťahu, daňové doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Po uplynutí tejto doby sa údaje vymažú

 

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j.:

                                                              

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27