0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú obchodné vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim – spoločnosťou STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r. o., sídlo: Kratinova 71, 036 08 Martin – Priekopa, IČO: 46 484 655, IČ DPH: SK282 000 5672, zapísané v obch. registri: Okresný súd Žilina, číslo vložky 55822/L, Oddiel Sro, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu http://eshop.stavivasp.sk (ďalej len „obchod“). VOP vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre účastníkov záväzné.

1.2 Pokiaľ v týchto VOP nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

1.3 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktoré sa týkajú ich podnikateľskej činnosti a nie sú upravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka tovaru a uzatváranie kúpnych zmlúv

2.1 Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu eshop.stavivasp.sk sú po dohode pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými i reklamačnými podmienkami.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne mobilné číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, možnosť tovaru a počet kusov.

2.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím a potvrdením objednávky v systéme predávajúceho. Po prijatí objednávky sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim prostredníctvom telefónu alebo e-mailu a overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Kupujúci má právo stornovať objednávku najneskôr pri overovaní objednávky predávajúcim.

3. Kúpna cena tovaru

3.1 Ceny uvedené v internetovom obchode eshop.stavivasp.sk sú platné v čase objednania tovaru.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

3.3. Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty (DPH).

3.4. Expedičné a prepravné náklady sa spočítavajú až na konci objednávky. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady.

3.5. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list a keď nie je priložený samostatný záručný list, tak ako aj záručný list.

4. Preprava a dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4.2 Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Pri objednávke viacerých produktov predávajúci odošle tovar naraz, ak nie je dohodnuté inak. Ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom / ihneď k dispozícii / a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa kuriérom, bude na žiadosť kupujúceho objednávka vybavovaná postupne. V tomto prípade všetky náklady spojené s postupným doručovaním tovaru hradí kupujúci.

4.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške  2,- / deň, pokiaľ nie je dohodnuté inak alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nie je dohodnuté inak.

4.5 V prípade, ak je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

4.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho alebo doručovacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

4.7 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

DODACIE LEHOTY:

Tovar skladom: do 3 dní od potvrdenia objednávky

Tovar na objednávku: upresnenie termínu vždy po dokončení objednávky telefonicky alebo e-mailom

5. Zodpovednosť za vady a záruka

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

5.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je bez vád, v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve, v bežnej kvalite.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)      tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)      poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)      predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.3 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak.

7.4 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7.6 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.8 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.  Alternatívne riešenie sporov

8.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

8.2 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 8.1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

9.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace programové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webového rozhrania stránky v rozpore s ich určením.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odolsania elektronickej objednávky, ak nie je vopred dohodnuté inak.

10.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

10.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí v plnom znení

10.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležistosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.5 V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.6 zmeny a doplnky kúpnej zmluvy musia byť v písomnej forme.

10.7 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme.

10.8 Kontaktné údaje predávajúceho:

STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r. o.

Kratinova 71

036 08 Martin – Priekopa

Slovenská republika

IČO: 46484655

DIČ: 2820005672

IČ DPH: SK2820005672

 

Telefón: 043/4281 302

Mobil: 0903 504 330

Email: stavivasp@gmail.com

Spravuje: Ing. Peter Pavlík